Rechten en plichten

Iedereen heeft rechten en plichten als het gaat om onderwijs. Hieronder zie je welke rechten en plichten je hebt als ouders, als kind en als school. Heb je vragen over de rechten en plichten?

Laat het ons weten, we helpen je graag!

Mag ik de gespreksverslagen lezen die over mijn kind gaan?

Ja dat mag. Je kunt deze gespreksverslagen opvragen bij de school. De wet die hierover gaat geeft school tijd om dit te regelen. Dat betekent dat je niet altijd meteen de gespreksverslagen krijgt. Soms duurt het even.

Wie mogen er allemaal in het leerlingdossier van mijn kind kijken?

De leerkracht* houdt alle informatie over jouw kind bij in het leerlingdossier. Daarin staan de schoolresultaten, maar ook informatie over het gedrag of de gezondheid van je kind. Er mogen alleen dingen in het dossier staan die echt nodig zijn. Het is persoonlijke informatie. Daarom mag school deze informatie niet zomaar doorgeven aan anderen. Hier moeten ze toestemming voor vragen bij jou. Is jouw kind jonger dan 16 jaar? Dan heb je als ouder het recht om het dossier te lezen. Hier kun je om vragen bij de leerkracht.

Om te zorgen dat niet iedereen zomaar het dossier kan lezen, moet school het goed beveiligen. Ook mag school de informatie niet langer bewaren dan nodig is. Voor sommige informatie is dit vastgelegd in de wet. Vaak bewaart school het complete dossier twee jaar nadat je kind is uitgeschreven bij de school. Informatie over het inschrijven en uitschrijven van jouw kind moet de school 5 jaar bewaren.

*In het basisonderwijs noemen we deze persoon een leerkracht. In het middelbaar onderwijs is dit de mentor. Waar ‘leerkracht’ staat, mag je dus ook ‘mentor’ invullen.

Mogen gesprekken op school worden opgenomen? Door mij of door school zelf?

Ja, dat mag. Iedereen die bij het gesprek is mag het gesprek opnemen. Dit betekent dat jij het op mag nemen, maar de school ook.

Je bent niet verplicht om te zeggen dat je een gesprek opneemt. Het is wel netjes om dit te doen. Dat is ook beter voor de relatie en samenwerking.

Door een gesprek op te nemen kun je het thuis nog eens rustig naluisteren. Je mag een gesprek nooit zomaar doorsturen of online zetten. Daar heb je toestemming voor nodig van alle mensen die erbij waren.

Er is een multidisciplinair overleg over mijn kind. Mogen mijn kind en ik daar bij zijn?

Als ouder mag je altijd bij een MDO zijn. Het is namelijk belangrijk dat je meepraat over het plan voor jouw kind. Jij kent je eigen kind het allerbeste en kunt vertellen hoe het thuis gaat. Samen praten jullie over de oplossing die het beste bij jouw kind past. Je mag ook iemand meenemen naar het overleg. Vertel dat van tevoren aan de school.

Soms wil de school dat er bij een MDO ook een zorgverlener van de gemeente aanwezig is. Of een leerplichtambtenaar (lpa). De school vraagt daar toestemming voor aan jou als ouder. Of deze mensen nodig zijn, hangt af van de hulp die jouw kind nodig heeft. Je mag altijd vragen waarom school deze mensen wil uitnodigen voor het overleg.

Soms is het goed als je kind zelf ook bij (een deel van) het overleg is.

 School stelt mij vragen over de opvoeding van mijn kind. Waarom doen zij dat en wat moet ik daarmee?

Als het met een kind niet goed gaat op school, gaat de leerkracht* op zoek naar wat de reden kan zijn. Hierdoor kan hij of zij ook vragen aan jou als ouder stellen.

Als het goed is, heb je hier een open gesprek over. Jullie willen samen begrijpen wat er aan de hand is. Soms betekent dit dat de leerkracht* je vragen stelt over jou of jouw opvoeding. Meestal voel je meteen aan of dit een eerlijke vraag is, of dat er een oordeel aan vast zit. Als je dat laatste gevoel hebt, denk dan goed na over de antwoorden die je geeft. Je bent niet verplicht om antwoorden te geven. Jij beslist zelf welke informatie je wel of niet deelt. Probeer dit wel op een eerlijke en vriendelijke manier uit te leggen aan de leerkracht. Leg duidelijk uit als je je niet prettig voelt. Of dat je het idee hebt dat er geoordeeld wordt. Het kan namelijk gebeuren dat je gevoel toch niet klopte. Hier kom je het liefst zo snel mogelijk achter.

Deze vragen helpen je om te bedenken of je iets wel of niet vertelt aan de leerkracht:

 • Is er iets wat school over jouw kind moet weten?
 • Is er iets wat school over jouw leefomstandigheden moet weten?
 • Wat vind jij belangrijk voor je kind?

*In het basisonderwijs noemen we deze persoon een leerkracht. In het middelbaar onderwijs is dit de mentor. Waar ‘leerkracht’ staat, mag je dus ook ‘mentor’ invullen.

Wat zijn de rechten en plichten van school?

Een school heeft een aantal rechten en plichten. Hieronder zie je een overzicht.

Rechten

 • School heeft recht op vrijheid van onderwijs.
 • School heeft het recht om te beslissen voor toelating.
 • School heeft recht op ordemaatregelen.
 • School heeft recht op maatregelen zoals schorsing en verwijdering.

Plichten

 • School is verplicht om het onderwijs te richten op het kind.
 • School is verplicht om ervoor te zorgen dat elk kind een passende plek krijgt.
 • School is verplicht om te zorgen voor een veilige omgeving (fysiek en sociaal).
 • School is verplicht om huiselijk geweld te melden.
 • School is verplicht om onderwijs van kwaliteit te bieden.
 • School is verplicht om informatie te geven aan de ouders (informatieplicht).
 • School is verplicht om zich te houden aan het kinderrechtenverdrag.

Wat zijn de rechten en plichten van mijn kind?

Een kind heeft een aantal rechten en plichten als het gaat om onderwijs. Hieronder zie je een overzicht.

Rechten

 • Jouw kind heeft recht op goed onderwijs en gelijke kansen, ook als daar extra hulp bij nodig is.
 • Jouw kind heeft recht op onderwijs als hij/zij langer ziek is (thuis of in het ziekenhuis).
 • Jouw kind heeft recht op vervoerskosten voor schoolbezoek.
 • Jouw kind heeft recht op een rechtvaardige behandeling.
 • Jouw kind heeft recht op een veilige leeromgeving.
 • Jouw kind heeft het recht om gehoord te worden (hoorrecht) en zijn mening te geven over onderwerpen die over hem gaan.

Plichten

 • Jouw kind is verplicht om deel te nemen aan het onderwijs tot en met het behalen van een startkwalificatie;
 • Jouw kind is verplicht om zich te houden aan de regels van de school.

Wat zijn mijn rechten en mijn plichten?

Je hebt als ouder een aantal rechten en plichten als het gaat om het onderwijs voor jouw kind. Hieronder zie je een overzicht.

Rechten

 • Je hebt het recht om een school te kiezen voor je kind.
 • Je hebt het recht op informatie over werkwijze, doelen, regels en extra ondersteuning van school.
 • Je hebt het recht op informatie over de vorderingen van je kind op school.
 • Je hebt het recht op het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.
 • Je hebt het recht op inzage in het leerlingendossier (als je kind onder de 16 jaar is).
 • Je hebt het recht om een melding te doen bij de onderwijsinspectie.

Plichten

 • Je bent verplicht om goed voor je kind te zorgen (het ‘welbevinden’ van je kind).
 • Je bent verplicht om respectvol te communiceren.
 • Je bent verplicht om school belangrijke en relevante informatie over je kind te geven (informatieplicht).
 • Je bent verplicht om te melden wanneer je kind niet naar school kan.